GDPR (Dataskyddsförordningen)

Information till medlemar i Riksbyggens bostadsrättsförening Visbyhus 12 om behandling av personuppgifter.

Den 25 maj 2018 började det nya EU- direktivet GDPR (Dataskyddsförordningen) att gälla. Dataskyddsförordningen innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter, och samtidigt stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Dataskyddsförordningen innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa används.

De personuppgifter som du lämnat i samband med att du tecknat överlåtelseavtal och beviljats medlemskap i Riksbyggens bostadsrättsförening Visbyhus 12 kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att föreningen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt gällande lagstiftning.

Det kan gälla avisering av årsavgiften, att föra medlemsförteckning och lägenhetsförteckning och annat som hör till den löpande förvaltningen.

Även personuppgifter som inhämtas under tiden du bor i föreningen kan komma att behandlas, såsom exempelvis uppgifter om betalningsförsummelser och underlag för ombyggnation av bostadsrätten. Dessa sparas under den tid som är nödvändig för eventuella rättsliga anspråk, som längst tio år. Uppgifter i samband med störningar i boendet sparas som längst i tio år eller tills att bostadsrätten övergår till annan medlem, och kommer därefter raderas eller avidentifieras.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till förening som bostadsrättsföreningen är medlem i och företag som bostadsrättsföreningen samarbetar med i sin fastighetsförvaltning.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas.

Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Kontakta då styrelsen.

Vid andrahandsuthyrning så är det bostadsrättsinnehavarens skyldighet att informera om ovanstående till aktuell hyresgäst.

BRF Visbyhus 12 följer Dataskyddsförordningen och har du frågor eller funderingar så kan du vända dig till oss i styrelsen.

För ytterligare information om GDPR (dataskydds förordningen) hänvisar vi till:

https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen